Home Actueel Commissieleden advisering cultuurnota’s 2021-2024 - Kunstraad Groningen

Commissieleden advisering cultuurnota’s 2021-2024 - Kunstraad Groningen

Commissieleden advisering cultuurnota’s 2021-2024 - Kunstraad Groningen
14 mei 2019
Reageren tot: verlopen

De Kunstraad Groningen zoekt:

Commissieleden advisering cultuurnota’s 2021-2024
voor de periode november 2019 tot mei 2020

Algemeen

De stichting Kunstraad Groningen is in 2006 opgericht door de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Het doel van de Kunstraad is om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Groningen. Dit doet de Kunstraad door het namens gemeente en provincie verstrekken van incidentele subsidies en kennisdeling via spreekuren en overleg. Daarnaast adviseert de Kunstraad de gemeente en de provincie over het kunst- en cultuurbeleid. Om een evenwichtig en goed gewogen advies te geven over de meerjarige subsidies cultuur van de gemeente en provincie Groningen zoekt de Kunstraad commissieleden.

Advisering 2021-2024

Elke vier jaar brengt de Kunstraad advies uit voor de uitvoeringsprogramma’s cultuur van de gemeente en provincie Groningen. Voor de beoordeling van afzonderlijke aanvragen en het advies over de infrastructuur in de gemeente en provincie Groningen als geheel stelt de Kunstraad tijdelijke commissies in. Elke commissie heeft een raadslid van de Kunstraad als voorzitter en een eigen projectsecretaris. De voorzitters dragen zorg voor de verbinding tussen de commissies en een integrale en consistente besluitvorming in de raad.

Commissies

De Kunstraad werkt met drie commissies, te weten commissie podiumkunsten, commissie beeldende kunst en erfgoed en commissie steunfunctie-instellingen en overige instellingen. De adviezen van de commissies komen samen in de raad die een integraal advies uitbrengt aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Profiel commissieleden

We streven naar een diverse en representatieve samenstelling van commissies. Naast kunst en cultuur experts roepen we ook wetenschappers en overige geïnteresseerden met goede kennis van de culture sector op te reageren.

We zoeken commissieleden die:
- Goede kennis hebben van de culturele sector.
- Hun visie en oordeel inhoudelijk helder en onderbouwd kunnen formuleren.
- In staat zijn beleidsplannen te beoordelen op artistieke en inhoudelijke kwaliteit.
- In staat zijn om begrotingen te interpreteren en te beoordelen.
- Bij voorkeur ook kennis hebben van bedrijfsvoering, marketing en/of educatie/talentontwikkeling.
- Kritisch, objectief en onpartijdig zijn.

Kennis van Groningen en de culturele sector in Groningen is een pre bij de selectie van commissieleden, maar een persoonlijk belang of betrokkenheid bij een culturele instelling in Groningen, nu of in de afgelopen drie jaar, kan een obstakel zijn voor eventuele benoeming.

Specifieke kennis commissieleden We zoeken commissieleden met een brede kennis van de ontwikkelingen van één of meer van de volgende disciplines of van interdisciplinair cultuuraanbod:
- Muziek (pop, jazz, klassiek, hedendaags)
- Theater en dans
- Beeldende kunst en fotografie
- Film
- Musea en erfgoed
- Landschap en ruimtelijke ontwikkeling
- Letteren en debat
- Cultuureducatie

Daarnaast zoeken we mensen met kennis van en overzicht over het aanbod van festivals en streven we aandacht na voor nieuwe kunstvormen en nieuwe ontwikkelingen. Commissieleden hebben bij voorkeur ook kennis van:
- Cultuurbeleid op gemeentelijk, provinciaal en (inter)nationaal niveau
- De relatie tussen cultuur en andere beleidsdomeinen
- Diversiteitsvraagstukken en bevolkingsdynamiek

Inzet en tijdsbesteding
De commissies komen in de eerste vier maanden van 2020 in drie vergaderrondes bijeen om de aanvragen te beoordelen en waar mogelijk gesprekken te voeren met aanvragers. Het is van belang dat alle commissieleden bij de vergaderingen aanwezig zijn. Commissieleden bereiden zich voor op de vergaderingen door aanvragen te lezen en te toetsen aan de criteria. De projectsecretarissen en het bureau van de Kunstraad bereiden de vergaderingen voor en stellen de conceptadviezen op ter bespreking voor de commissies. Het uiteindelijke advies wordt door de Kunstraad vastgesteld.

Tijdens een startbijeenkomst in november 2019 worden de werkzaamheden nader toegelicht en instructies gegeven over de wijze van advisering. Commissievergaderingen vinden overwegend overdag of aan het begin van de avond plaats in Groningen. De vergaderingen vergen een goede voorbereiding op basis van voorafgaand digitaal toegestuurde documenten.

Vergoeding

Commissieleden ontvangen een vergoeding van € 150 per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer tweede klas. Daarnaast ontvangen commissieleden een leesvergoeding en een gespreksvergoeding die gekoppeld is aan het aantal gevoerde gesprekken.

Reageren

Reageren op deze oproep kan tot uiterlijk 1 juni 2019 door een mail te sturen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl onder vermelding van ‘commissielid 2021-2024’. We ontvangen bij de mail graag een korte motivatiebrief en curriculum vitae. We vragen u in de mail ook aan te geven naar welke commissie uw voorkeur uit gaat.

Medio juni voeren we gesprekken met beoogde commissieleden op grond waarvan we een definitieve keuze maken en de samenstelling van de commissies bepalen.
Bij de samenstelling van de commissies kijkt de Kunstraad naast expertise en ervaring naar een evenwichtige afspiegeling naar gender, leeftijd en achtergrond.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de Kunstraad, Ebrien den Engelsman. Dit kan per mail ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl of telefonisch 06 51 73 70 03 (bereikbaar op dinsdag t/m donderdag). Meer informatie over de Kunstraad Groningen of de advisering in de voorgaande beleidsperiode 2017-2020 is te vinden op www.kunstraadgroningen.nl.

 

Terug